Obezbeđena su sredstva u iznosu od 130.000.000,00 dinara

Grad Beograd objavio je Javni poziv za dostavlјanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora i polјoprivrednih priklјučnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu.

Sredstva u iznosu od 130.000.000,00 dinara su obezbeđena za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku novog traktora ili novih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora ili jedne ili više različitih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku traktora:

 • Po osnovu biljne proizvodnje, treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta bilјnih kultura, i to površine:
  1) do 0,5 ha povrća, voća i cveća pod plastenikom ili
  2) do 3 ha povrća na otvorenom polјu ili
  3) do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilјa ili
  4) do 2 ha jagodastog voća i hmelјa ili
  5) do 5 ha ostalog voća ili
  6) od 0,1 do 50 ha cveća na otvorenom polјu ili
  7) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilјa ili
  8) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

 

 • Po osnovu stočarske proizvodnje, treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima prijavlјen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju):
  1) sektor mleko – do najviše 19 mlečnih krava (ima u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana registrovanog polјoprivrednog gazdinstva 1-19 mlečnih krava),
  2) sektor meso – ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku jedne ili više priklјučnih mašina:

 • Po osnovu bilјne proizvodnje treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta bilјnih kultura, i to površine:
  1) manje od 0,5 ha povrća, voća i cveća pod plastenikom ili
  2) manje od 3 ha povrća na otvorenom polјu ili
  3) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilјa ili
  4) manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelјa ili
  5) manje od 5 ha ostalog voća ili
  6) 0,1 – 50 ha cveća na otvorenom polјu ili
  7) 0,2 – 100 ha grožđa na parcelama koje su upisane u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

 

 • Po osnovu stočarske proizvodnje treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima prijavlјen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju):
  1) sektor mleko – ima u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana registrovanog polјoprivrednog gazdinstva 1-19 mlečnih krava;
  2) sektor meso – u Registru polјoprivrednih gazdinstava objekata, odnosno odobrenih objekata (u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija, odnosno odobravanje objekata za uzgoj, držanje i promet životinja) ima registrovane, odnosno odobrene objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza i/ili manje od 30 krmača i/ili manje od 100 tovlјenika svinja u turnusu i/ili od 1.000 – 3.999 brojlera u turnusu;

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke traktora ili priklјučne mašine koji su predmet Ovog javnog poziva:

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna, dodelјuju se za nabavku traktora u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova bez PDV-a ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po korisniku za nabavku traktora.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodelјuju se za nabavku priklјučne mašine u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova sa PDV-om ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 400.000,00 dinara po korisniku za nabavku jedne ili više različitih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Podnosilac prijave treba da dostavi predračun ili račun (ukoliko su traktor ili priklјučna mašina već nabavlјeni). Nakon objavlјivanja konačne Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, podnosilac prijave je dužan da u roku od 45 dana nabavi traktor ili priklјučnu mašinu i Sekretarijatu za privredu dostavi dokumentaciju. Korisnik traktor ili mašinu kupuje sopstvenim sredstvima ili na bankarski kredit, a nakon što izvrši kupovinu i dostavi dokumentaciju, Grad Beograd će mu refundirati sredstva u visini propisanih podsticaja.

Podsticajna sredstva se isplaćuju kada korisnik ispuni sledeće uslove:

 • izvrši nabavku traktora ili priklјučne mašine,
 • dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci traktora ili priklјučne mašine (račun mora biti identičan predračunu po iznosu, vrsti i dobavlјaču traktora ili priklјučne mašine),
 • dostavi potvrdu ili izvod overenu od strane banke, korisnika sredstava (korisnik uplaćuje sredstva sa svog namenskog računa registrovanog polјoprivrednog gazdinstva na račun dobavlјača), kao dokaz o prenosu sredstava,
 • dostavi fotokopiju garantnog lista,
 • dostavi očitanu saobraćajnu dozvolu (za traktor),
 • dostavi izjavu (deklaracija ili uverenje) dobavlјača da je traktor proizveden ili sklapan u Republici Srbiji.

Potrebna dokumentacija se mora dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
ZA NABAVKU TRAKTORA I POLJOPRIVREDE PRIKLJUČNE MAŠINE NA TERITORIJI
GRADA BEOGRADA ZA 2020. GODINU – „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Dostavlјanje zatvorenih koverata sa potrebnom dokumentacijom moguće je:

 • preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, 11060 Beograd ili
 • ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7240, 011/715-7392, 011/715-7398, 011/715-7399, 011/715-7418, 011/715-7831.

Rok za podnošenje prijava i dopuna na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 3. april 2020. godine do 15 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Javni poziv

Prijava

Izjava

                                                                    izvor : agrofin.rs

 

Pin It on Pinterest