Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta kroz sprečavanje razvoja korova uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje postavljanje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo.

 TEKST KONKURSA:

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019.годину („Службени лист АПВ“, брoj 60/2018), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години, („Службени лист АПВ“, број 60/2018), и Пословником о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:Покрајински секретаријат) расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опремом и системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање постављање цевовода и набавке опреме и система за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско – виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил, малч фолије и друго.
2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2019. Години предвиђен је укупан износ до 380.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције. За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције). Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 7.000.000,00 динара). Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 динара или већа од тог износа. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу за једну врсту производње. Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОНТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог
чињеничног стања на терену. Инвестиције започете пре нулте контроле се не прихватају. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2019. године. 

1. Сектор воћа, поврћа и винове лозе:
Прихватљиве инвестиције су следеће:
 Опрема и уређаји за наводњавање: распрскивачи, системи „кап по кап“, са припадајућом опремом, системи за филтрирање, системи за фертиригацију, опремање бунара, цистерне за наводњавање
Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 250.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за наведену опрему, односно 275.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко
лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за наводњавање
Максималан износ бесповратних средстава за једну машину износи највише до 150.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за наведену опрему, односно 165.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Субиригација Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Постављање цевовода
Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Материјали за покривање култура, у циљу заштите од мраза – агротекстили и малч фолије. Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 38.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 41.800,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава:
физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
2. Сектор осталих усева:
Прихватљиве инвестиције су следеће:
 Опрема и уређаји за наводњавање: опремање бунара, водени топови, системи бочних крила, цистерне за наводњавање Максималан износ бесповратних средстава за једну намену износи највише до 250.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему,
односно 275.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за наводњавање
Максималан износ бесповратних средстава за једну намену износи највише до 150.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 165.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
Субиригација Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Тифони, под условом да се наводњава минимум 5 хектара по једној машини. Корисник може да оствари право на бесповратна средства за највише две машинe у типу „Тифона“, које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не може бити већи од 800.000,00 динара по машини, односно 880.000,00 динара за подносиоце пријава:
физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Постављање цевовода
Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
 Системи за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пивот” и „линеар”, под условом да се наводњава најмање 30 хектара површине, које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 50% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно највише до 7.000.000,00 динара, односно
7.700.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.
3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: 1. физичко лице:
– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
– привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног
газдинства,
– земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
– сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.
Лице из става 1. ове тачке остварује право на подстицаје за инвестиције у следећим секторима:
1. Сектор воћа;
2. Сектор поврћа;
3. Сектор винове лозе;
4. Сектор осталих усева.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
За физичка лица и правна лица:
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу;
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе с територије АП Војводине;
3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно са 31.12. 2018.године;
4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране
надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2018. године;
5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закључно са 31.12.2018.године, уколико је корисник истог;
6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018 и 95/2018);
9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса –морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у закупу, потребно је да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година; Додатни услови за предузетнике и правна лица:
10. Подносилац пријаве – предузетник и правно лице мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази у активном статусу;
11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.
4.1.СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1. Сектор воћа:
Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано воће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог воћа.
Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање воћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 1,99 ha јагодичастог воћа и/или до 4,99 ha осталог воћа.
2. Сектор поврћа:
Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу тог поврћа. Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање поврћа ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном простору и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору.
3. Сектор винове лозе:
Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано винову лозу у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу винове лозе. Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање винове лозе ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 ha винове лозе. Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површинама до 10,00 ha винове лозе.
4. Сектор осталих усева:
Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане остале усеве у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет инвестиције везан за производњу осталих усева. Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих усева за инвестиције у набавку опреме и система за наводњавање осталих усева ако у Регистру
пољопривредних газдинстава има уписано до 99,99 ha осталих усева. Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површинама до 10,00 ha осталих усева.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Конкурс је отворен до 15.03.2019. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана);
4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве;
5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању);
7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме;
8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
9. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);
11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2019. године;
14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образовању;
15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован – доставити копију сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу; Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица:
18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013).
21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама; Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.
Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна. Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа. Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.
7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Пословником о раду комисија за израду конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу ког је донет правилник за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 2019.
8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава уради монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:
 захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку средстава
 оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
 отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак (фискални рачуни са назнаком „чек“ неће се узимати у разматрање);
 фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2019. године;
 оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана) Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности; У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног лица не сме бити у блокади; Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за конкурс, прописани су Правилником; Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната;
Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, достављањем извештаја и записника Секретаријату. Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.
9.НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И
СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ“, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
10.КОНТАКТ
Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-4379; од 10 до 14 часова.
10.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

link teksta

link pravilnika

link obrasca

                              izvor: http://www.psp.vojvodina.gov.rs

Pin It on Pinterest