РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање:

 1. набавке пољопривредне погонске и прикључне механизације
 2. набавкe опреме за пољопривредну производњу
 3. набавке квалитетног приплодног материјала у сточарству, основног стада и матичног јата
 4. набавкe пчелињих друштавa, кошница и опреме за пчеларство
 5. набавке садница и садног материјала воћа, винове лозе и осталих вишегодишњих засада са опремањем површина под засадима
 6. набавке противградних мрежа са наслоном и мрежа за засенчавање
 7. набавке пластеника, стакленика и остале опреме за заштићени простор
 8. изградње бунара и набавке опреме и система за наводњавање
 9. набавке опреме за повећање капацитета и осавремењавање линија за прераду пољопривредних
  производа
 10. куповине, изградње, адаптације и опремања складишних капацитета – силоса, подних складишта,
  хладњача и капацитета за прераду пољопривредних производа
 11. куповине, изградње и адаптације грађевинских објеката за сточарску производњу у циљу заштите
  животне средине и испуњења стандарда у области пољопривредне производње.

Услови кредитирања

 1. износ кредита: од 300.000,00 до 100.000.000,00 динара
 2. примена валутне клаузуле – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате
 3. каматна стопа: 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који имају седиште на територији градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)
 4. сопствено учешће:најмање 20% предрачунске вредности у случају финансирања погонских машина, без учешћа у случају финансирања прикључних машина
 5. приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ)  уколико је подносилац захтева у систему ПДВ-а
 6. рок враћања кредита: до 7 година
 7. грејс период: 24 месеци
 8. ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно

У грејс периоду се полугодишње обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе.

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем: kreditno@rfapv.rs или телефонским путем на број 021/450-698.

Комплетан текст конкурса као и документацију за подношење захтева можете пронаћи  OVDE

                                                      izvor: http://subvencije.rs

Pin It on Pinterest