T A Nj I R A Č E

TANJIRAČE

Tanjirače se koriste za:
 usitnjavanje zemljišta,
 poravnavanje,
 uništavanje korova, koji se razmnožava generativnim putem (semenom),
 mešanje đubriva sa zemljom,
 zaoravanje strništa,
 usitnjavanje biljnih ostataka i dr.

Tanjirača radi na principu rotacije, seče zemljište, pri čemu se zemljište drobi, meša, a malo i
prevrće. Pri tome se uništavaju mladi korovi, a diskovi seku biljne ostatke.
Zemljište pri tanjiranju obrađuju konkavni diskovi nanizani na zajedničkoj poluosovini koji se
mogu podesiti tako da sa smerom vuče zaklapaju različiti ugao. efekat rada je energičniji kod
manjeg ugla između poluosovina. Disk tanjirače bolje drobi, meša i prevrće zemljište i obrađuje
veću površinu kada se diskovi jače ukose. Naravno srazmerno tome povećava se i vučni otpor.
Diskovi koji sa smerom vuče zaklapaju pravi ugao, samo seku zemljište.
Pri radu odsečeno zemljište dospeva na konkavni deo rotirajućeg diska. Sečenjem zemljište se
rahli, a u dodiru sa diskom se drobi i meša, ali usled trenja se rasprašuje, što zavisi od vlažnosti.
Na diskovima delovi zemljišta prevaljuju razne dužine puta, bliže centru diska kraće, a idući
prema obodu diska sve duže. Usitnjeno zemljište tanjirača sortira tako da krupnije grudve dolaze
na dno, a sitnije na površinu obrađenog sloja. Efekat rahljenja tanjirače dakle, drugačiji je nego
kod pluga. Tanjiranjem u znatno većoj meri se povećava udeo kapilarnih neko nekapilarnih
makropora.
Usitnjeni sloj na površini zemljišta posle tanjiranja deluje kao izolacija: smanjuje evaporaciju,
usporava zagrevanje dubljih slojeva. Tako posle tanjiranja se gubi manje vlage iz zemljišta nego
posle oranja.
Rad tanjirače sem ugla između poluosovina zavisi i od prečnika diskova i opterećenja oruđa.
Tanjirače sa većim prečnikom diskova, ako su opterećene prodiru dublje i energičnije obrađuju
zemljište.
Kvalitet tanjiranja u mnogome zavisi od količine žetvenih ostataka na površini zemljišta. Velika
količina slame, kukurozovine ili korova može u značajnoj meri pogoršati kvalitet rada, a često i
onemogučiti primenu tanjirače.
Zbijenost i vlažnost zemljišta takođe utiču na kvalitet tanjiranja. Na suvom zbijenom, ugaženom
zemljištu diskovi teško prodiru u zemljište. Pri tanjiranju u vlažnom stanju zemljište se lepi i
razmazuje, što na teškim glinovitim zemljištima dovodi do gušenja tanjirače. Optimalna vlažnost
zemljišta za tanjiranje je 40-50% od poljskog vodnog kapaciteta.

Tanjirača dobro meša zemljište u vertikalnom smeru, zato je pogodno oruđe za primenu
mineralnih đubriva. Takođe je pogodno oruđe za površinsku obradu u jesen, posle oranja ili
razrivanja. Na težim i nestrukturnim zemljištima tanjirača daje bolji rad od kultivatora.
Tanjiranje može da zameni plitko oranje pri ljuštenju strnjišta i pre razoravanja lucerišta i
travnjaka. Teškim tanjiračama u jesen zemljište se može pripremiti za setvu ozimih useva bez
osnovne obrade. Na suvom, zbijenom zemljištu treba tanjirati više puta, popreko ili ukoso na
prethodni smer.
Prema načinu prikopčavanja tanjirače mogu biti: VUČENE ili NOŠENE.
Prema dubini rada, prečniku tanjira i težini tanjirače se dele na: LAKE, SREDNJE i TEŠKE.
Tanjiri su osnovni radni organi tanjirače. Izrađeni su od kvalitetnog čelika sa oštrim obodom.
Tanjiri su sa narezanim obodom radi boljeg sečenja zemljišta.
Kada je reč o vučenim LAKIM tanjiračama one mogu biti radnog zahvata od 2,40 metra do 3,60
metara (od 24 tanjira do 36 tanjira). Težina se kreće u rasponu od 1.350 kg do 1.700 kg. Prečnik
diska u ovoj izvedbi je 560 mm, a potrebna snaga traktora za ove tanjirače kreće se od 70 KS do
120 KS. Razmak između diskova je 200 mm, tanjirača ima jedan cilindar za podizanje.
Vučene poluteške tanjirače mogu biti radnog zahvata od 2,40 metra do 4 metra (od 24 tanjira do
40 tanjira). Težina se kreće u rasponu od 1.550 kg do 2.050 kg. Prečnik diska u ovoj izvedbi je
560 mm, a potrebna snaga traktora za ove tanjirače kreće se od 80 KS do 150 KS. Razmak
između diskova je 200 mm, tanjirača ima jedan cilindar za podizanje, preporuka je da tanjirače
koje imaju 30 i više tanjira imaju 2 cilindra za podizanje.
Vučene teške tanjirače mogu biti radnog zahvata od 2,80 metra do 4,50 metra (od 24 tanjira do
40 tanjira). Težina se kreće u rasponu od 1.800 kg do 2.700 kg. Prečnik diska u ovoj izvedbi je
560 mm, a opciono 610 mm. Potrebna snaga traktora za ove tanjirače kreće se od 90 KS do 180
KS. Razmak između diskova je 220 mm, tanjirača ima jedan cilindar za podizanje, preporuka je
da tanjirače koje imaju rotore imaju dodatno još jedan cilindar za podizanje.
Uz sve tanjirače postoje opciono rotori koji mogu da se kače na tanjiraču. Težina rotora se kreće
od 290 kg do 580 kg. Tanjirače do 3,8 metara imaju dva valjka, a veće tanjirače imaju četiri
valjka.
Nošene LAKE tanjirače imaju razmak između diskova 180 mm. Zahvat ovih tanjirača je od 1,4
metra do 3,4 metra (broj tanjira se kreće od 16 tanjira do 36 tanjira). Težina se kreće od 390 kg
do 920 kg. Prečnik diska može biti 460 mm, a opciono 510 mm. Potrebna snaga traktora kreće
se od 25 KS za najmanju tanjiraču do 120 Ks za najveću. Ram za tanjirače od 1,4 metra do 2,2
metra je debljine 80mm + 80mm, za zahvat od 2,4 metra do 2,8 metara ima ram 100 mm + 100
mm.

KRATKA TANJIRAČA ARAGON TEXAS

Tanjirača Aragon ima velike prednosti u obradi zemljišta za pripremu setvene posteljice i
sitnjenje biljnih ostataka. Svojim kombinovanim dizajnom smanjuje troškove proizvodnje.
Idealna priprema zemlje se postiže radom pri brzini do 15 km/h u zavisnosti od uslova
zemljišta.Veliki kapacitet rada omogućava uštedu vremena i goriva. Glavčine na kojima
su pričvrćeni diskovi prečnika 510 mm (opciono 560 mm) su za glavni ram povezane
preko gumenih šipki, što omogućava vibracije diskova i bolje sitnjenje.Ugao diska je
podešen tako da se postiže najbolje sitnjenje zemlje, sitnjenje biljnih ostataka i mešanje
ostataka za zemljom. Ovo je mašina za minimalnu obradu zemlje, koja postiže odlične
rezultate, a to je zadnjih godina postalo izuzetno važno u proizvodnji biljnih kultura.
Mešanjem biljnih ostataka sa zemljom dobija se posteljica koja je bogata usitnjenim
humusom, i usklađena biološka ravnoteža. Rezultati rada Aragon mašine vidljivi su na
prinosima već sledeće godine.Rad sa Aragon tanjiračom je izuzetno jednostavan, krila
imaju sopstveni hidraulični sistem zaključavanja i otključavanja u transportni položaj. Za
tanjiraču je moguće odabrati jedan od rotora, kojim vrši dodatno sitnjenje i ravnanje
zemlje, i reguliše dubina rada. Tanjirača Aragon se standardno kači na tri tačke, ali
moguće je opremiti sa podvozom za transport i rad u vučenom položaj

Pin It on Pinterest